Kategoriarkiv: Nyheter

Kjellersaken og statsbudsjettet for 2024

 
 
Thore Nylund
Leder Nedre Romerike Flyklubb:
 

Det er mange som lurer på hva som skjer med «Kjellersaken» og her kommer utdrag fra Statsbudsjettet slik det ble offentliggjort fredag den 6. oktober:

Se vedlagt for Samferdselsdepartementets budsjett. Kort oppsummert fremgår det at Stortingets vedtak fra 2021 – om at regjeringen skal presentere en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området – ikke er løst, men jobbes videre med. Konkret tekst fra budsjettdokumentene følger under: 

***

I Prop. 1 S (2022–2023) opplyste Samferdselsdepartementet at det tok sikte på en avklaring i rimelig tid før Kjeller etter planen skal stenge, og at departementet avventet kommunens og Riksantikvarens vedtak om henholdsvis etterbruk og vern av flyplassområdet på Kjeller. Ved behandlingen av anmodningsvedtakene tok kontroll- og konstitusjonskomiteen regjeringens oppfølging eller planer om oppfølging til etterretning, jf. Innst. 186 S (2022–2023). Våren 2023 besluttet kommunestyret i Lillestrøm å be kommuneadministrasjonen om ytterligere utredning av beslutningsgrunnlaget i saken, herunder økonomi og sikkerhetskrav knyttet til en kombinasjonsløsning med fremtidig byutvikling og levende luftfartøyvernsenter. Departementet vil komme tilbake til saken på egnet måte.

Se vedlagt for Forsvarsdepartementets budsjett. Kort oppsummert fremgår det at Stortingets vedtak fra 2021 – om at staten skal ivareta de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller – ikke er løst, men jobbes videre med. Konkret tekst fra budsjettdokumentene følger under: 

***

Forsvarets leir på Kjeller skal avvikles innen utgangen av 2026 gjennom en gradvis frigjøring av arealet. Det legges opp til en avvikling eller utflytting av Forsvarets virksomheter på Kjeller frem mot utløpet av 2026, og det vurderes ulike relokaliseringsløsninger for virksomheter som skal videreføres.

For å legge til rette for at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt, koordinerer vi arbeidet med pågående prosesser hos Riksantikvaren og Lillestrøm kommune. Det vises også til informasjonssak om avviklingen av Kjeller base i Prop. 1 S (2021–2022) Del III, 6.8 Avhending av Kjeller base. Fremdriften i Lillestrøm kommunes planprosess tilsier at planen som skal danne grunnlag for etterbruk av Kjeller ikke blir ferdig behandlet før nærmere utgangen av 2026. Riksantikvaren vil samkjøre fredningsprosessen med dette arbeidet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om oppfølging av vedtaket.

På Stortinget og i regjeringen skjer det med andre ikke så mye. Den største utfordringen med det er at administrasjonen i Lillestrøm kommune bruker den økonomiske usikkerheten for alt den er verd for å argumentere mot videre flyplassdrift på Kjeller. Stortinget har riktignok vedtatt de staten har et ansvar her, men så lenge dette ikke er konkretisert utnytter som sagt Lillestrøm kommune usikkerheten til støtte for sitt syn.

Bruk av luftsportsområdene

Avinor jobber med revisjon av luftrommet på Østlandet, inklusive endringer av luftsportsområdene, og klubben har sammen med NLF gitt innspill til denne prosessen som forhåpentlig blir ferdig til neste sesong. Inntil dette er på plass minner vi om nåværende beste praksis.

Luftsportsområdene nærmest Kjeller strekker seg fra bakken, gjennom G-luftrom opp til 3500 fot i område C2, F og B, til 4500 fot i område A, og videre opp i kontrollert luftrom klasse C i overliggende TMA. Vi skal alltid kontakte Oslo Approach på 118.475 for klarering før vi bruker disse områdene til airwork og akroflyging som da normalt foregår både i TMA og under TMA.  Selv om du har klarering til å operere i et område, kan du risikere at det er annen trafikk i G-luftrommet under deg. Om slik trafikk har transponder og den er slått på, vil du mest sannsynligvis bli informert av lufttrafikktjenesten, men det er ingen garanti. Det er også noen som flyr uten transponder. Risikoen for konflikt med annen trafikk er størst i område F, da dette området inkluderer store deler av Øyeren hvor det er mye trafikk i transitt. Det anbefales her at de som bruker område F til airwork eller akro holder seg på vestsiden av Øyeren, og at trafikk i transitt holder seg over vannet, gjerne med «høyrekjøring». Hvis du absolutt må å fly gjennom et luftsportsområde i G-luft bør du lytte, og eventuelt spørre om trafikkinformasjon på approachfrekvensen 118,475. De fleste moderne flyradioer har mulighet til å lytte på en annen frekvens enn den som er aktiv, og dette er et godt hjelpemiddel til å ha god situasjonsforståelse i slike tilfeller, eller i forbindelse med skifte frekvens eller venter på klarering.

Husk også å bruke luftsportsområdene over Tyrifjorden vest for Oslo, her med Oslo Approach på frekvens 120,450. Disse er marginalt lengre unna, men det er ofte mindre trafikk der enn rundt Kjeller, og dette reduserer også støyplagen for våre nærmeste naboer. Jeg minner også om at frekvensen 123,5 skal benyttes i G-luftrom utenfor «Kjellersonen», dvs. utenfor de ytre rapporteringspunktene. I G-luft over Oslo skal frekvensen 122,00 benyttes.

Flytryggingsleder

Leaning på bakken, og ujevn gange på ground check

For en tid siden ble det skrevet en anmerkning om at LN-NRF gikk ujevnt på run-up når den ble kjørt på venstre magnet. Piloten valgte å la være å fly, og det er selvsagt bra å velge det sikre.

Påfølgende bakkekjøring avdekket at dette nok var en sotet tennplugg som ble frisk igjen etter å ha kjørt på høyt turtall med leanet blanding en kort stund.

Dersom flyet går ujevnt på en av magnetene under run-up eller forskjellen i dropp er unormalt stort, så er det verdt å prøve dette før man kontakter teknisk og setter anmerkning. Gå til mager blanding og kjør på 1800-2000 rpm i et minutts tid, og gjør deretter en normal run-up på nytt. Dersom problemet var en sotet plugg så vil da symptomet være mindre (eller helt borte). Gjenta om nødvendig.

Og husk at når det er varmt i været går motoren i utgangspunktet litt rikere fordi luften har lavere tetthet, så man må leane mer enn når det er kaldt. Dersom man skal ta av fra en høytliggende flyplass i varmt vær må man noen ganger leane for take-off også for å oppnå nødvendig turtall.