Kjellersaken og statsbudsjettet for 2024

 
 
Thore Nylund
Leder Nedre Romerike Flyklubb:
 

Det er mange som lurer på hva som skjer med «Kjellersaken» og her kommer utdrag fra Statsbudsjettet slik det ble offentliggjort fredag den 6. oktober:

Se vedlagt for Samferdselsdepartementets budsjett. Kort oppsummert fremgår det at Stortingets vedtak fra 2021 – om at regjeringen skal presentere en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området – ikke er løst, men jobbes videre med. Konkret tekst fra budsjettdokumentene følger under: 

***

I Prop. 1 S (2022–2023) opplyste Samferdselsdepartementet at det tok sikte på en avklaring i rimelig tid før Kjeller etter planen skal stenge, og at departementet avventet kommunens og Riksantikvarens vedtak om henholdsvis etterbruk og vern av flyplassområdet på Kjeller. Ved behandlingen av anmodningsvedtakene tok kontroll- og konstitusjonskomiteen regjeringens oppfølging eller planer om oppfølging til etterretning, jf. Innst. 186 S (2022–2023). Våren 2023 besluttet kommunestyret i Lillestrøm å be kommuneadministrasjonen om ytterligere utredning av beslutningsgrunnlaget i saken, herunder økonomi og sikkerhetskrav knyttet til en kombinasjonsløsning med fremtidig byutvikling og levende luftfartøyvernsenter. Departementet vil komme tilbake til saken på egnet måte.

Se vedlagt for Forsvarsdepartementets budsjett. Kort oppsummert fremgår det at Stortingets vedtak fra 2021 – om at staten skal ivareta de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller – ikke er løst, men jobbes videre med. Konkret tekst fra budsjettdokumentene følger under: 

***

Forsvarets leir på Kjeller skal avvikles innen utgangen av 2026 gjennom en gradvis frigjøring av arealet. Det legges opp til en avvikling eller utflytting av Forsvarets virksomheter på Kjeller frem mot utløpet av 2026, og det vurderes ulike relokaliseringsløsninger for virksomheter som skal videreføres.

For å legge til rette for at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt, koordinerer vi arbeidet med pågående prosesser hos Riksantikvaren og Lillestrøm kommune. Det vises også til informasjonssak om avviklingen av Kjeller base i Prop. 1 S (2021–2022) Del III, 6.8 Avhending av Kjeller base. Fremdriften i Lillestrøm kommunes planprosess tilsier at planen som skal danne grunnlag for etterbruk av Kjeller ikke blir ferdig behandlet før nærmere utgangen av 2026. Riksantikvaren vil samkjøre fredningsprosessen med dette arbeidet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om oppfølging av vedtaket.

På Stortinget og i regjeringen skjer det med andre ikke så mye. Den største utfordringen med det er at administrasjonen i Lillestrøm kommune bruker den økonomiske usikkerheten for alt den er verd for å argumentere mot videre flyplassdrift på Kjeller. Stortinget har riktignok vedtatt de staten har et ansvar her, men så lenge dette ikke er konkretisert utnytter som sagt Lillestrøm kommune usikkerheten til støtte for sitt syn.