Grensekryssing med småfly

Regler for grensekryssing med småfly.
 
Revidert 2023
 
Nytt lovverk, men reglene er som tidligere. Noen justeringer i oversikt over flyplasser (Såkalt vedlegg 3-flyplasser).

Driftshåndbok for Kjeller flyplass

Informasjon som erstatter Driftshåndboken finnes på  Kjeller Aero Senters hjemmeside.

 

Hensikten med Driftshåndboken er å beskrive regler, retningslinjer og standardiserte prosedyrer for bruk av Kjeller flyplass og nærliggende luftrom, og dermed bidra til høy sikkerhet og god trivsel for alle brukere og besøkende.
Regelverket er utarbeidet av konsesjonsinnehaver Kjeller Aero Senter AS (KAS) som et supplement til de forskrifter og lover som gjelder for flyplasser og bruk av landingsplasser i Norge.
Dersom det er avvik mellom nevnte regelverk og norske lover eller forskrifter er det lovene/forskriftene som gjelder.
Den daglige driften av flyplassen ivaretas av en Flyplass-sjef som rapporterer til styret i KAS.
Alle brukere av den sivile delen av Kjeller flyplass plikter å gjøre seg kjent med, og følge de krav og retningslinjer som er beskrevet.  Flyplass-sjefen samt personell fra KAS og FLO/Luft har myndighet til å ilegge disiplinære reaksjoner ved brudd på bestemmelsene.

VFR into VMC

Tap av visuelle referanser (VFR into IMC) er den ulykkeskategorien som har høyest sannsynlighet for fatal utgang, men som også kan unngås med riktige holdinger og god planlegging.

Dokumentasjon fra klubbkvelden 7.12.2017