Status for isbanen på Vermundsjøen

Nødvendige tillatelser for å opparbeide og bruke flystripe på Vermundsjøen er mottatt forlengst. Tillatelsen gjelder landing og avgang med fly alle helger, FREDAG TIL SØNDAG, fra nå og til påske. 

I PÅSKEN gjelder tillatelsen ALLE DAGER fra fredag før palmesøndag til og med andredagen. Tillatelsen gjelder altså IKKE for mandag, tirsdag, onsdag og torsdag før vi kommer til påske.

For tiden sliter vi med de fysiske forholdene. Det ble is, fulgt av mildvær som dannet vann på isen. Deretter et snølag, sammen med kulde, som isolerte slik at laget med vann mellom isen og snøen ikke frøs til. Så håpet vi på mere mildvær, men det som kom ble for kortvarig. 

Nå håper brøytesjef Roger Pildahl og sønnen Jonas at det enten blir et ordentlig mildvær med påfølgende kulde eller en lang periode med kraftig kulde.

Situasjoner er altså: Isen er tjukk og sterk nok. Men forholdene oppe på isen er ikke gode nok til å få brøyta. Landing på ski går helt fint, men vi anbefaler en telefon til Roger, tlf: 469 28 766 eller Jonas, tlf: 480 40 362 før avgang mot Vermundsjøen.

Åpningstider på Kafé Finnskog (Info tatt fra deres facebookside).
Fredag, lørdag og søndag fra kl 12.00 til kl 18.00.
Kjøkkenet stenger kl 17.30.
 
Thomas Midtsund

VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET «MÅLING AV LAVT OKSYGENINNHOLD I KROPPEN»?

Vi har mottatt denne henvendelsen fra Flymedisinsk institutt angående et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvor presist sensorer som bæres på fingre (pulsoksymetre) kan måle hjertefrekvens og oksygenmetning ved lavt oksygeninnhold i blodet:
———————————-
FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvor presist sensorer som bæres på fingre (pulsoksymetre) kan måle hjertefrekvens og oksygenmetning ved lavt oksygeninnhold i blodet. Sensorene måler oksygenmetning og hjertefrekvens ved å sende lys med ulike bølgelengder inn i huden.
Vi ønsker å spørre deg som er i alderen 18 – 55 år, som føler seg frisk og som ikke har kroniske sirkulatoriske- eller respiratoriske helseplager. Du kan heller ikke ha nyre- eller leversykdom, være allergisk for lokalbedøvende medikament, være gravid, ammende eller røyke for å delta i studien.
 
HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?
Som deltaker vil du sitte i ro i et laboratorium og først puste vanlig romluft og dernest 4-8 ulike luftblandinger med redusert oksygeninnhold (mellom 12 og 8 %) gjennom en halvdekkene pustemaske. Oksygenkonsentrasjonen i pusteluftblandingene skal medføre oksygenmetninger i blodet på om lag 80, 70 og 60 %. Under hele undersøkelsen vil vi kontinuerlig måle hjertefrekvens og oksygenmetning med fire sensorer plassert på fingre. For å undersøke hvor presist pulsoksymetrene kan måle oksygenmetning sammenlignes de med oksygeninnholdet i blodet direkte ved å ta tre blodprøver ved hver av luftblandingene. Til å ta blodprøvene benyttes det et lite plastrør (arteriekateter) som legges inn i en arterie i håndleddet under lokalbedøvelse. Samlet vil det tas 15-27 blodprøver i studien. For å undersøke hvor presist hjertefrekvensen måles sammenlignes resultatene med målinger fra elektrokardiografi (EKG). EKG måles ved å benytte sensorer som er teipet på brystkassehuden. Totalt vil prosjektet ta om lag 3 timer å gjennomføre. Du bør ikke drive hard fysisk aktivitet resten av dagen eller fly de nærmeste 24 timer etter prosjektdeltakelsen.
Din generelle helse blir undersøkt av lege og det måles blodtrykk, kroppssammensetning og hjerte- og lungefunksjon.
 
MULIGE FORDELER OG ULEMPER
Som deltaker generelt vil du få erfaring med hvordan kroppen responderer til lav oksygenmetning i blodet.
Ved innleggelse av arteriekateter er det risiko for blødning, infeksjon, nerveskade og blåmerker ved innstikkstedet. Det er også risiko for allergisk reaksjon på lokalbedøvelsen, blodpropp og skade på arterien. Når du eksponeres til lav oksygenkonsentrasjon i pusteluft vil du kunne oppleve hyperventilering, synsforstyrrelser, redusert kognitiv funksjon, redusert koordinasjon, svimmelhet, hodepine, prikking i fingre, blålig farge på fingre og munn. Styrken og omfanget av symptomer er avhengig av hvor lav oksygenmetningen er. Det er en klar risiko for kortvarig bevissthetstap i denne studien.
 
FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger og ditt biologiske materiale. Du kan kreve innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og opplysningene vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes og at det biologiske materialet destrueres. Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert eller publisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser, eller dersom materialet er bearbeidet.
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon).
 
HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?
Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt frem til 1.12.2025. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en separat navneliste som ikke lagres elektronisk. Det er kun Harald Vikne, Jon Arild Kjeserud og en tiltrodd tredjepart som har tilgang til denne listen og som alle har taushetsplikt. Navnelisten vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn og deretter slettet (1.12.2030).
 
FORSIKRING
Deltakerne er forsikret gjennom pasientskadeloven og har ved skade rett til å søke erstatning gjennom Norsk pasientskadeerstatning.
 
GODKJENNINGER
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet. Prosjekt ID. 229473. Forsvarets sanitet og prosjektleder Harald Vikne er ansvarlig for personvernet i prosjektet.
Vi behandler opplysningene basert på frivillig, informert samtykke.
 
KONTAKTOPPLYSNINGER
Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte Harald Vikne, tlf: 47297989, e-post: harald.vikne@flymed.uio.no eller Jon Arild Kjeserud, tlf: 90050972. e-post: j.a.kjeserud@flymed.uio.no. Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: E-post: reldevik@mil.no
 
———————————-
 
Forskningsprosjektet «måling av lavt oksygeninnhold i kroppen»
JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER OG MITT BIOLOGISKE MATERIALE BRUKES SLIK DET ER BESKREVET:
Sted og dato:

Deltagers signatur:

 

 

Deltagers navn med trykte bokstaver:

 

———————————-

Årskortordningen for 2023.

billettFor 2023 har klubben følgende årskortordning:

LN-ACL har årskort på Elverum, Rakkestad og Notodden.

LN-ACJ har årskort på Elverum og Notodden.

LN-NRO, LN-NRF, LN-NRA og LN-NRC har årskort på Hamar, Elverum og Rakkestad.

LN-KAP har årskort på Elverum og Rakkestad.

I bookingkalenderen i myWebLog kan du se hvilke plasser flyet har årskort for ved å “peke” på flyet.

Bli kjent med veteranflyene våre

Nedre Romerike Flyklubb har noen unike og flotte veteranfly med masse personlighet som vi medlemmer har muligheten til å ta utsjekk på.
 

Disse flyene krever halehjulsutsjekk noe som øker «stick and rudder» ferdighetene betraktelig og gjør deg til en bedre pilot. Det sies at kan du fly Cub så kan du fly det meste!

Timeprisen for vår Army Cuber LN-ACL og LN-ACJ er kun kr. 1.380,- det vil si at de er de rimeligste flyene i NRF.

Når du har flydd litt halehjul så kan du også ta utsjekk på Fairchild PT19 Cornell, Cessna Birddog og Tiger Moth.

Slå ring om Kjeller

Denne høsten skal Lillestrøm kommunes folkevalgte ta stilling til hvorvidt framtidas Kjeller er med eller uten flystripe og fly i lufta. Kjellers framtid avgjøres i kommunestyresalen den 9. november. Samtidig er Riksantikvarens mulige fredning av flyplassen fortsatt under arbeid.

I samarbeid med Norges Luftsportforbund (NLF) og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) jobber klubbene på Kjeller nå målrettet med å påvirke politikere og vekke engasjementet til de som er for bevaring av flyplassen.

Videre arrangerer Lillestrøm kommune et debattmøte om Kjellers fremtid tirsdag 27. september 2022 kl. 17.30 i Stjernesalen i Lillestrøm kultursenter. Her vil det bli innlegg fra både Riksantikvaren, kommunen, utbyggere og flymiljøet. Vi oppfordrer alle til å delta. Her er link til arrangementet: https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2022/seminar-fremtidens-kjeller–ulike-stemmer-og-nyanser/

 Som tidligere opplyst lyktes vi med å få Stortinget (i juni i fjor) til å vedta at staten må presentere en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Klubbene er tro mot strategien om å fremme veteranfly-sporet da dette har desidert størst oppslutning hos de folkevalgte i Lillestrøm kommune. Det handler mest om hva som har størst politisk gjennomslagskraft. Utviklingen av flyplassen må være på kommunens premisser, men vi har fortsatt tro på at det er mulig å bevare plassen for ordinær småflyvirksomhet etter Forsvarets behov for flystripen opphører i 2026. I møte med samferdselsmyndighetene fremfører NLF argumentet om at Kjeller er den desidert beste løsningen. Vi har også lyktes med et vedtak i Stortinget om at staten skal legge til rette for fortsatt småflyvirksomhet på Kjeller, all den tid det ikke er presentert og realisert en annen en permanent løsning. 

For alle som er opptatt av å bevare Kjeller flyplass for fremtiden blir den kommende høsten avgjørende. Dersom noen ønsker å bidra ekstra hører vi gjerne fra deg. 

 

Det slurves med logging av tach-tid i myWebLog.

Jeg minner om at hvis feltene for tach-tid ut og inn vises når man logger (LN-NRF og LN-NRO), så skal disse feltene fylles ut, og de skal fylles ut med de verdiene du selv leser av i flyet. Ikke stol på at forslaget til tach-ut du får fra myWebLog er korrekt, men les det av selv før du starter motoren, og så når du har landet og slått av tenninga.
Korrigering av feillogginger fører til mye ekstraarbeid for andre, og til rot i loggingene, etter som myWebLog viser loggingene i “tachtidrekkefølge”. Dessuten blir summeringene feil.
En annen ting i samme slengen: Pass på at du skriver riktig flyplasskode for de plassene som har en slik. Når du registrerer flyplaskoden får du opp navnet på plassen i klartekst. Kommer det ikke opp noe navn er det som regel noe som er feil. Flyplassnavnet vises ikke for touch-and-go, men koden skal likevel brukes. Du foretar ikke t&g på Rygge, men på ENRY, og har du registrert t&g på flere flyplasser skal de skilles med komma, ikke med bindestrek.
For plasser som ikke har ICAO-kode bruker du standardiserte navn, for eksempel MAARUD, ikke MÅRUD. Og ikke så aktuelt på denne tiden av året, men jeg har ikke tall på alle varianter jeg har sett der det skulle stått Vermundsjøen.

UL91 til LN-NRF/NRO

Våre to Cessnaer, LN-NRF og LN-NRO, har begge motor av en modell som av fabrikanten er godkjent for å bruke UL91. Vi ber derfor om at alle fyller UL91 på Kjeller, og ellers der hvor det er tilgjengelig. Dersom UL91 ikke er tilgjengelig benytter man 100LL som vanlig. 

Begge fly har BP-kort for UL91. Vi vil også sette på merking ved tank-lokkene som viser at UL91 kan brukes.

Norges største flyklubb!