Flystripa på Haslemoen trenger hvile

Kristian Eriksmoen i Solungen Mikro ber om at flystripa på Haslemoen får hvile et par/tre uker.
Telen i bakken har holdt seg mye lenger enn forventet, noe som har ført til at flystripa har fått litt for hard medfart og trenger litt reparasjon, oppfrisking og ro.
Hvis noen tenker seg dit bør de drøye det til rundt midten av juni.

Grensekryssing med småfly – Revidert lovverk

Lovverket som gjelder grensekryssing med småfly er revidert, men som det står i eposten fra Tolletaten så er reglene uforandret bortsett fra noen justeringer i oversikt over flyplasser (Såkalt vedlegg 3-flyplasser).

Dokumentet kan lastes ned fra Dokumentarkivet under menyvalg «Flyving og navigasjon» eller ved å klikke på linken nedenfor.

Har du glemt medlemskontingenten

Medlemskontingenten for 2023 hadde forfallsdato 31. januar, noen få hadde tidligere forfallsdato, og noen hadde en litt senere forfallsdato, men uansett er det så langt flere enn 40 medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent.
Hvis du er en av disse, og fortsatt ønsker å være medlem hos oss, ber vi om at du betaler så snart som mulig. Du finner fakturaen i minidrett.no hvor du kan betale online, men hvis ikke finner fakturaen eller du ønsker å benytte nettbank når du betaler kan du kontakte meg via epost for å få tilsendt faktura- og betalingsinformasjon.
Hvis du ikke ønsker å fortsette som medlem hos oss ber vi om at du melder deg ut av klubben i stedet for bare å la fakturaen ligge. Eventuell utmelding kan du registrere i minidrett.no, eller du kan sende en epost til meg eller til Luftsportforbundet.
Betalt kontingent et krav for å benytte klubbens fly, både som selvstendig pilot, instruktør og som elev, og derfor sjekker myWebLog om kontingenten er betalt før booking godkjennes. Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis holder å vente med å betale til like før du skal booke, da det alltid vil gå en tid fra betaling er registrert til myWebLog blir oppdatert: Ved online betaling kan dette tidsrommet være på opptil et par timer, og ved betaling via nettbank en til to virkedager.
Arne Einar Berg

Klubb-PFT 2023 er i gang

Årets første PFT-kveld ble arrangert onsdag den 8. februar, og det meldes om meget bra oppmøte, med hele 36 deltakere.

For de som ikke hadde anledning den første kvelden blir det flere muligheter utover våren, og vi anbefaler at du sjekker i kalenderen for å finne en kveld som passer for deg. I februar er det i alt planlagt tre kvelder i tillegg til «premierekvelden», nemlig den 15. , 23. og 28. februar.
 
Husk at årlig Klubb-PFT er obligatorisk for å fly klubbens fly, og komplett PFT består av en teoridel og en praktisk del. Fristen for å ha gjennomført en komplett klubb-PFT er senest 30. april for de som har logget mindre enn 200 timer, har du over 200 timer er fristen 31. august. Mer om dette kan du lese i klubbens SOP som du kan laste ned fra Dokumentarkivet, menyvalg «Operasjonelle prosedyrer, klubbhåndbøker, booking».

Viktig melding om medlemskontingenten for 2023 og booking av fly

Luftsportforbundet har nå sendt ut alle fakturaer for medlemskontingent for 2023. Litt avhengig av når de ble sendt ut kan forfallsdato ha vært litt forskjellig, men de fleste hadde betalingsfrist 31. januar. Noen fakturaer som ble sendt ut i november/desember i fjor hadde forfall senest 31. desember.

Varsel om faktura skal være sendt pr. epost til alle som har registrert epostadresse i NLFs systemer. Når NLF registrerer betalingen din blir medlemsregisteret oppdatert og transaksjon blir sendt til myWebLog, som normalt blir oppdatert i løpet av et par timer.

Hvis du mener at fakturaen er feil, må du kontakte Medlemsservice hos Norges Luftsportforbund snarest mulig. Hvis du ikke skulle ønske å fortsette som medlem hos oss ber vi om at du melder deg ut av klubben i stedet for bare å la fakturaen ligge. Eventuell utmelding kan du registrere i minidrett.no, eller du kan sende en epost til meg eller til Luftsportforbundet.

Hvis du av en eller annen grunn har problemer med å gjennomføre betalingen kan du kontakte meg pr. epost, så kan jeg sende deg de nødvendige fakturadetaljene slik at du kan betale i bank eller med nettbank. Har du ikke epostadressen min finner du den i kontaktlista på klubbens hjemmeside.

Som kjent er betalt kontingent et krav for å benytte klubbens fly, både som selvstendig pilot, instruktør og som elev.

myWebLog sjekker om kontingenten er betalt før booking godkjennes, og det betyr at når du ønsker å booke fly er det viktig at kontingenten er betalt. Dette gjelder selv om fakturaen har forfall senere enn 31. januar.

Vær oppmerksom på at klubbens egenandelsforsikring ikke gjelder hvis kontingenten ikke er betalt, så dette er nok en grunn til å sørge for at alt er i orden før du begir deg opp i lufta.

Arne Einar Berg

VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET «MÅLING AV LAVT OKSYGENINNHOLD I KROPPEN»?

Vi har mottatt denne henvendelsen fra Flymedisinsk institutt angående et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvor presist sensorer som bæres på fingre (pulsoksymetre) kan måle hjertefrekvens og oksygenmetning ved lavt oksygeninnhold i blodet:
———————————-
FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvor presist sensorer som bæres på fingre (pulsoksymetre) kan måle hjertefrekvens og oksygenmetning ved lavt oksygeninnhold i blodet. Sensorene måler oksygenmetning og hjertefrekvens ved å sende lys med ulike bølgelengder inn i huden.
Vi ønsker å spørre deg som er i alderen 18 – 55 år, som føler seg frisk og som ikke har kroniske sirkulatoriske- eller respiratoriske helseplager. Du kan heller ikke ha nyre- eller leversykdom, være allergisk for lokalbedøvende medikament, være gravid, ammende eller røyke for å delta i studien.
 
HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?
Som deltaker vil du sitte i ro i et laboratorium og først puste vanlig romluft og dernest 4-8 ulike luftblandinger med redusert oksygeninnhold (mellom 12 og 8 %) gjennom en halvdekkene pustemaske. Oksygenkonsentrasjonen i pusteluftblandingene skal medføre oksygenmetninger i blodet på om lag 80, 70 og 60 %. Under hele undersøkelsen vil vi kontinuerlig måle hjertefrekvens og oksygenmetning med fire sensorer plassert på fingre. For å undersøke hvor presist pulsoksymetrene kan måle oksygenmetning sammenlignes de med oksygeninnholdet i blodet direkte ved å ta tre blodprøver ved hver av luftblandingene. Til å ta blodprøvene benyttes det et lite plastrør (arteriekateter) som legges inn i en arterie i håndleddet under lokalbedøvelse. Samlet vil det tas 15-27 blodprøver i studien. For å undersøke hvor presist hjertefrekvensen måles sammenlignes resultatene med målinger fra elektrokardiografi (EKG). EKG måles ved å benytte sensorer som er teipet på brystkassehuden. Totalt vil prosjektet ta om lag 3 timer å gjennomføre. Du bør ikke drive hard fysisk aktivitet resten av dagen eller fly de nærmeste 24 timer etter prosjektdeltakelsen.
Din generelle helse blir undersøkt av lege og det måles blodtrykk, kroppssammensetning og hjerte- og lungefunksjon.
 
MULIGE FORDELER OG ULEMPER
Som deltaker generelt vil du få erfaring med hvordan kroppen responderer til lav oksygenmetning i blodet.
Ved innleggelse av arteriekateter er det risiko for blødning, infeksjon, nerveskade og blåmerker ved innstikkstedet. Det er også risiko for allergisk reaksjon på lokalbedøvelsen, blodpropp og skade på arterien. Når du eksponeres til lav oksygenkonsentrasjon i pusteluft vil du kunne oppleve hyperventilering, synsforstyrrelser, redusert kognitiv funksjon, redusert koordinasjon, svimmelhet, hodepine, prikking i fingre, blålig farge på fingre og munn. Styrken og omfanget av symptomer er avhengig av hvor lav oksygenmetningen er. Det er en klar risiko for kortvarig bevissthetstap i denne studien.
 
FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger og ditt biologiske materiale. Du kan kreve innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og opplysningene vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes og at det biologiske materialet destrueres. Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert eller publisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser, eller dersom materialet er bearbeidet.
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon).
 
HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?
Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt frem til 1.12.2025. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en separat navneliste som ikke lagres elektronisk. Det er kun Harald Vikne, Jon Arild Kjeserud og en tiltrodd tredjepart som har tilgang til denne listen og som alle har taushetsplikt. Navnelisten vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn og deretter slettet (1.12.2030).
 
FORSIKRING
Deltakerne er forsikret gjennom pasientskadeloven og har ved skade rett til å søke erstatning gjennom Norsk pasientskadeerstatning.
 
GODKJENNINGER
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet. Prosjekt ID. 229473. Forsvarets sanitet og prosjektleder Harald Vikne er ansvarlig for personvernet i prosjektet.
Vi behandler opplysningene basert på frivillig, informert samtykke.
 
KONTAKTOPPLYSNINGER
Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte Harald Vikne, tlf: 47297989, e-post: harald.vikne@flymed.uio.no eller Jon Arild Kjeserud, tlf: 90050972. e-post: j.a.kjeserud@flymed.uio.no. Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: E-post: reldevik@mil.no
 
———————————-
 
Forskningsprosjektet «måling av lavt oksygeninnhold i kroppen»
JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER OG MITT BIOLOGISKE MATERIALE BRUKES SLIK DET ER BESKREVET:
Sted og dato:

Deltagers signatur:

 

 

Deltagers navn med trykte bokstaver:

 

———————————-

Årskortordningen for 2023.

billettFor 2023 har klubben følgende årskortordning:

LN-ACL har årskort på Elverum, Rakkestad og Notodden.

LN-ACJ har årskort på Elverum og Notodden.

LN-NRO, LN-NRF, LN-NRA og LN-NRC har årskort på Hamar, Elverum og Rakkestad.

LN-KAP har årskort på Elverum og Rakkestad.

I bookingkalenderen i myWebLog kan du se hvilke plasser flyet har årskort for ved å «peke» på flyet.

Bli kjent med veteranflyene våre

Nedre Romerike Flyklubb har noen unike og flotte veteranfly med masse personlighet som vi medlemmer har muligheten til å ta utsjekk på.
 

Disse flyene krever halehjulsutsjekk noe som øker «stick and rudder» ferdighetene betraktelig og gjør deg til en bedre pilot. Det sies at kan du fly Cub så kan du fly det meste!

Timeprisen for vår Army Cuber LN-ACL og LN-ACJ er kun kr. 1.380,- det vil si at de er de rimeligste flyene i NRF.

Når du har flydd litt halehjul så kan du også ta utsjekk på Fairchild PT19 Cornell, Cessna Birddog og Tiger Moth.

Norges største flyklubb!