Samferdselsdepartementets bebudede utredning om en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet kommer i løpet av 2018.

Den 17. november sendte Sigbjørn Gjelsvik (Sp) følgende spørsmål til samferdselsministeren:

Når vil regjeringen legge frem utredningen om hvordan staten best mulig kan legge til rette for en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet, og når vil regjeringen legge fram en sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området i tråd med hva en samlet stortingskomité ba om i Innst. 405 S (2016 – 2017)?

Dette ble besvart skriftlig den 22. november, og dette er svaret:

 I august 2017 la Samferdselsdepartementet frem en strategi for småflyvirksomheten i Norge, som belyser utfordringer som småflyvirksomheten står overfor blant annet når det gjelder tilgangen til flyplasser i Østlandsområdet. Det går blant annet frem av strategien at det er viktig for regjeringen å finne en permanent løsning for tilgangen til flyplasser for småfly-aktiviteten på Østlandsområdet, særlig som følge av nedleggingen av sivil flyplassdrift på Moss lufthavn, Rygge, i 2016 og usikkerheten rundt fremtidig flyplassdrift på Kjeller. Samtidig arbeider Norges luftsportforbund med å utrede mulighetene for å anlegge en ny småflyplass i Sørum kommune i Akershus som, dersom den får lokalpolitisk tilslutning, kan bli et samlende senter for allmennflyging og luftsport på Østlandet og dermed en løsning for småflyaktiviteten.

Samferdselsdepartementet vil gjennomføre en utredning av hvordan staten best mulig kan legge til rette for en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet i løpet av 2018. Utredningen vil etter planen både omfatte alternative løsninger på Kjeller og Rygge, og nye anlegg som en ny småflyplass på Sørum. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte når utredningen er gjennomført. 

Hele spørsmålet med begrunnelse og departementets svar kan leses på denne siden.