Reviderte klubbdokumenter.

Det er kommet reviderte utgaver av klubbhåndboken – utgave 11 2015,  og brukerveiledning for myWebLog – versjon 8.

Fra klubbhåndboken vil vi spesielt nevne det nye kapittelet 3.2.9 Skader, hvor det står:

Fartøysjef er ansvarlig for å dekke en egenandel ved skade.

  • Ved skader der klubbens forsikring kommer til anvendelse, fremgår egenandelens størrelse av vedtekter for egenandelsfondet.
  • Ved andre skader der forsikring ikke kommer til anvendelse, blir fartøysjef belastet en egenandel oppad begrenset til kr. 5.000,-.

Klubben dekker egenandel fullt ut når skade er påført av elev under skoling med instruktør som fartøysjef i regi av
Nedre Romerike Flyklubb.

I tillegg er det foretatt noen mindre redaksjonelle endringer, samt at vedlegg 2 som gjelder myWebLog er oppdatert i samsvar med den nye utgaven av brukerveiledningen.

Fra brukerveiledningen for myWebLog nevner vi spesielt korrigert informasjon om vedlikehold av egne navn- og kontaktopplysninger, vedlikehold av gyldighetsdatoer, og presiseringer i forbindelse med logging av flyging. I tillegg noen redaksjonelle endringer.

Begge dokumentene kan lastes ned fra dokumentarkivet, og vi ber alle om å lese gjennom dem.

Vi minner om at Klubbhåndboken og klubbens SOP er obligatorisk lesing for alle medlemmer.